Close

Vedtægter

Normallov (Vedtægter) for Rinkenæs friv.
Brandværn

stiftet d. 18.3.1890

 • § 1


Formål

Rinkenæs frivillige Brandværn er en forening, hvis aktive
medlemmer forpligter sig til at yde hjælp ved brand, forurening, trafikuheld og
andre ulykker i henhold til aftale med Sønderborg Kommune.
Medlemmerne skal gennem uddannelse og øvelser, efter
regler fastsat af Beredskabsstyrelsen, tilegne sig de nødvendige færdigheder så
arbejdet kan udføres på bedste måde og med mindst mulig risiko for mandskabet.
Foreningen kan optage passive medlemmer. De passive
medlemmer støtter foreningen med et kontingent, men er ellers ikke forpligtet
til tjeneste for foreningen. Medlemskabet løber kun for den betalte periode og
fornyes kun ved ny indbetaling af kontingent.
Foreningens aktive medlemmer beslutter hvordan kontingent
fra passive medlemmer opkræves.

 

 

 • § 2


Optagelse af medlemmer

Enhver borger over 18 år, som er bosiddende i Rinkenæs friv.
Brandværns slukningsdistrikt, kan anmode kaptajnen om optagelse i det
frivillige brandværn. Unge der er fyldt 17 år kan optages men kan ikke køre med
til udrykning før det fyldte 18. år.
Kommandoen beslutter om ansøgeren kan optages som medlem
på prøve i en periode på højst 6 mdr.
Inden prøvetidens udløb bestemmer værnets aktive
medlemmer, ved afstemning med simpelt stemmeflertal, om optagelse kan finde sted.
Afstemningen kan foregå til et møde eller en øvelsesaften. Hvis et medlem
ønsker det skal afstemningen være skriftlig.
Skulle optagelsen blive afslået er kommandoen ikke
pligtig til at angive grunden.
Ved førstkommende generalforsamling efter optagelsen
bliver det nye medlem, foran front, af kaptajnen ved håndslag, officielt
optaget og forpligtet til at følge denne lovs bestemmelser.
Et eksemplar af normalloven udleveres til hver brandmand.
Anciennitet i brandværnet tæller fra datoen for optagelse
som brandmand på prøve.
Orkesterets medlemmer behøver ikke at være optaget i
brandværnet.
Brandmænd med en godkendt uddannelse, som er aktive i et
andet brandværn kan optages som gæstebrandmænd.
Skema udsendt fra Brand og Redning udfyldes.
Anciennitet optjenes kun i hjemmebrandværn.

 

 

 • § 3


Medlemmernes udtrædelse

Ønsker et medlem / gæstebrandmand at udtræde af
brandværnet skal skriftlig udmeldelse afleveres til kaptajnen.
Et anciennitetsbevis udstedes af kaptajnen såfremt det
ønskes.
Ved anmodning om overflytning til et andet brandværn
udstedes et anciennitetsbevis af kaptajnen.
Hvis krævede uddannelser ikke bestås, udtræder medlemmet
straks.
Ved udtrædelse afleveres tøj og genstande, som tilhører
værnet, til depotmesteren eller kaptajnen.

 

 

 • § 4


Værnets inddeling

Rinkenæs frivillige Brandværn består af :
1. Brandmændene
2. Kommandoen
3. Et musikkorps

 

 

 • § 5


Kommandoen består af

Brandkaptajn (formand)
Vicekaptajn (næstformand)
Kasserer
Sekretær
Kommandomedlem (bestyrelsesmedlem)
 
Brandværnet
ledes ved indsats og øvelser af en holdleder

 

 • § 6


Kommandoens pligter

 

 

Lede mandskabet og have ansvar for udstyrets tilstand.
Fastlægge tidspunkt og indhold i årets øvelser efter
oplæg fra Beredskabsstyrelsen.
At bedømme klager.
Kommandoen skal være tilstede ved øvelser, instruktioner
og forsamlinger.
Der føres kontrol med udeblevnes navne.
Det er vicekaptajnens pligt at kontrollere om
uniformsreglement er overholdt, samt at overtage kaptajnens pligter under
dennes fravær.
Kassereren fører regnskab over alle indtægter og udgifter
og udarbejder årsregnskab senest d. 1.marts.
Sekretæren fører protokol m.v.
Kommandoen fastsætter kontingent for passive medlemmer.
Foreningen tegnes ved underskrift af brandkaptajnen, dog
ved køb, salg eller pantning af fast ejendom samt optagelse af lån, af den
samlede kommando.Kassereren har fuldmagt til at foretage transaktioner på brandværnets
bankkonti.

 

 • § 7


Kaptajnens pligter

 

 

At indkalde til og lede kommandomøderne.
At holde mandskab orienteret.
At føre lister over og overvåge materiellets
vedligeholdelse.
At repræsentere brandværnet overfor kommunen og andre
myndigheder.
At deltage i æresretten.

 

 • § 8


Medlemmernes pligter

 

 

Straks at møde til indsats når udkald modtages via bipper
eller telefon.
Mindst at deltage i det foreskrevne antal årlige øvelser.
At medvirke til at indsats og øvelser foregår på
forsvarlig vis.
At medvirke ved planlægning af de enkelte øvelser for
mandskabet efter oplæg fra kommandoen og holdlederen.
At efterkomme enhver under tjenesten given ordre fra
kaptajn, vicekaptajn eller holdleder.
At gennemføre og bestå de i beredskabsloven krævede
uddannelser og deltage i relevante kurser.
Til øvelser og indsats at møde i indsatsdragt og hjelm og
til andre formål at møde i uniform eller anden befalet påklædning.
Er et medlem forhindret i at møde til en øvelse skal
vedkommende melde afbud til kaptajn eller vicekaptajn.
Udenfor tjenesten må uniformen kun bæres efter kaptajnens
særlige tilladelse.
Orkesteret bærer uniform efter egne retningslinjer.

 

 

 

 


Udvalgenes funktioner :
Fanesektion består af fanebærer og 2 fanevagter. De skal føre fanen
ved faste arrangementer i brandværnet, f. eks. ved udmarch, ved
kammeraters begravelse og ved arrangementer hvor det aftales at fanen
skal medbringes.Delegeret repræsenterer brandværnet ved Sønderjysk stævne.Revisorerne skal revidere brandværnets regnskab inden det forelægges for generalforsamlingen.

 

 • § 9


Depotmesterens pligter

 

 

Sørge for vedligeholdelse af køretøjer,
brandslukningsmateriellet, uniformsdepot og andet udstyr.
Omgående gøre anmeldelse til kaptajnen over eventuelle
mangler og fejl.
Depotmesteren udfører sit arbejde i samarbejde med
depotmedhjælper.

 

 • § 10


Generalforsamling

 

 

Afholdes een gang årligt i marts måned, tæt på
stiftelsesdagen. Enhver ordinær generalforsamling indkaldes af kommandoen med
mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftligt og med angivelse af
dagsorden. Ethvert medlem har ret til at stille forslag til
generalforsamlingen, dog skal dette ske skriftligt og mindst 8 dage før
generalforsamlingen. Forslaget stiles til kaptajnen, således at forslag kan
behandles af kommandoen før generalforsamlingen.Kommandoen vælges ved skriftligt forslag og skriftligt
afstemning.
Kun medlemmer med mindst 2 års anciennitet i brandværnet kan
vælges til kommandoen.
Udvalgsposter besættes ved mundtligt forslag og
afstemning. Hvis et medlem ønsker det skal afstemningen være skriftlig.
Kommandoen samt udvalgsposter vælges for en 2 – årig
periode, med halvdelen på valg hvert år.
Afgår et udvalgsmedlem i valgperioden udpeges et medlem
ved et medlemsmøde. Afgår et kommandomedlem i valgperioden indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
Æresmedlemmer kan ikke modtage valg.
Orkestrets kontaktmand til brandværnet udpeges af
orkestret.
Stemmeret er lige for alle aktive medlemmer og der kan
kun stemmes personligt og ikke ved fuldmagt. Ethvert medlem har een stemme.
Beslutning afgøres ved simpelt flertal.
Gæstebrandmænd har ikke stemmeret,
men har ret til at udtale sig.

For at være beslutningsdygtig kræves 2/3 af medlemmernes
tilstedeværelse. Ved beregning rundes der ned til helt tal.
Skulle forsamlingen ikke være beslutningsdygtig,
indkaldes i løbet af 8 dage til et nyt møde, som så er beslutningsdygtig uanset
de fremmødtes antal.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid
indkaldes af kommandoen.
Såfremt 1/3 af medlemmerne indsender et motiveret
andragende til kaptajnen om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling,
er kommandoen forpligtet til, i løbet af 8 dage at indkalde til en sådan.
Forsamlingen er beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmerne
er tilstede.
Ved beregning rundes der ned til helt tal.
Skulle forsamlingen ikke være beslutningsdygtig,
indkaldes i løbet af 8 dage til et nyt møde, som så er beslutningsdygtig uanset
de fremmødtes antal.

Dagsorden:
1: Mødets åbning og valg af dirigent.
2: Beretning ved kaptajnen.
3: Optagelse af nye medlemmer og uddeling af hæderstegn.
4: Regnskabsaflæggelse ved kassereren.

5: Valg af kommando. Efter tur afgår ….

 

Lige år

Ulige år

Kaptajn

Vicekaptajn

Sekretær

Kasserer

Kommandomedlem

 

6. Valg af udvalgsposter.

Lige år

Ulige år

Revisor

Revisor

Depotmedhjælper

Depotmester

Fanebærer

Fanevagt 1

Fanevagt 2

Delegeret

Festudvalg – 2 medlemmer

Festudvalg – 2 medlemmer

Æresret – 1 + 2 medlemmer

Æresret – 1 + 1 medlem

7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Arbejdsmiljørepræsentant(er) vælges under pkt. 6 Valg af
udvalgsposter. Valgperioden følger arbejdsmiljøloven (4 år) Valgt første gang
2012

 

 

 • § 11


Festudvalgets virke

Festudvalget har til opgave at arrangere alle fester,
udflugter og andre arrangementer, som medlemmerne ønsker, eller som protokollen
foreskriver. Festudvalget vælges for 2 år ad gangen, på den årlige
generalforsamling under pkt. 6  ”
Valg af udvalgsposter “, og besår af
4 medlemmer, hvoraf de 2 er på valg hvert år. Enhver af værnets
medlemmer kan vælges (dog maks. 1 fra kommandoen).

Efter valget skal festudvalget konstituere sig med en
formand og en stedfortræder for denne. Formandens pligter er at sammenkalde og
lede møderne, samt aflevere beretningen og regnskab over afholdte fester m.m.
til det efterfølgende møde. Udvalgsmedlemmerne skal være villige til at modtage
forslag fra forsamlingen. Ved større arrangementer er festudvalget berettiget
til at tilkalde hjælp fra værnets øvrige medlemmer. Ønsker et festudvalgsmedlem
ikke genvalg efter en 2 års periode i udvalget, kan han ikke blive opstillet
til valg før om 2 år.

 

 

 • § 12


Æresmedlemmer

Æresmedlemmer kan udnævnes efter mindst 25 års tjeneste,
ved almindeligt medlemsmøde med simpelt stemmeflertal.
Endvidere kan kommando udnævne æresmedlemmer, såfremt
særlige forhold gør sig gældende.
Æresmedlemmer kan efter eget ønske beholde uniformen og
er underlagt uniformsreglement.

 

 

 • § 13


Æresretten

Har til opgave at afgøre eventuelle stridigheder som
skulle opstå i værnet, både udadtil og indadtil. Æresretten består af 5
medlemmer, 2 fra kommandoen og 3 fra værnet. Æresretten vælges for 2 år af
gangen, med henholdsvis 2 medlemmer (1+1) og 3 medlemmer (1+2) på årets
generalforsamling. Kaptajnen er fast medlem af æresretten uden stemmeret. Dog
har han til enhver tid ret til at fremføre sin mening.

Afgår et medlem i valgperioden, eller er et medlem
indblandet i sagen der skal behandles, udpeges et medlem ved et medlemsmøde før
æresretten skal samles.

 

 

 • § 14

 

        Ændring af
Normalloven (vedtægterne)

Kan kun ske ved ordinær generalforsamling, og kræver 2/3
af de tilstedeværende medlemmers flertal.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig kan
ændringerne behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Der kræves simpelt
stemmeflertal blandt de tilstedeværende.
Forslag til ændringer i normalloven skal være forelagt
til drøftelse ved et medlemsmøde før generalforsamlingen.

 

 • § 15


Opløsning af det frivillige brandværn

Stk. 1

Brandværnet kan kun beslutte
en opløsning på en ordinær generalforsamling. Der kræves 2/3 flertal blandt de
fremmødte. Ved beregning rundes der ned til helt tal.
Beslutningen skal bekræftes på
en ekstraordinær generalforsamling med alm. stemmeflertal.
På den ordinære generalforsamling
bestemmes over anvendelse af brandværnets kassebeholdninger.
Opløsning kan dog først
træde i kraft 6 måneder efter beslutningen er vedtaget.
Straks efter at beslutningen
er endeligt vedtaget skal kommandoen give meddelelse til byrådet.

Stk. 2

Opsiger Sønderborg Kommunen
slukningsaftalen med brandværnet indkalder kaptajnen straks til ekstraordinær
generalforsamling hvor beslutning om brandværnets fremtidige virke og
anvendelse af kassebeholdning vedtages.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen på
Rinkenæs Brandstation den 16.3.2013

Kommandoen

Kim Hansen

Jonny Hansen

Kaptajn

Vicekaptajn

Lars Frank Christensen

Michael Jensen

Klaus Hviid Petersen

Kommandomedlem

Sekretær

Kasserer