Close

Om os

Navn og oprindelse :

Rinkenæs Friv. Brandværn blev, på foranledning af det daværende amt, stiftet d. 19. marts 1890 af sognefogeden og bestod mest af bønder fra byen og omegnen. Ideen med et frivilligt brandkorps opstod i Frankrig og byerne i Tyskland overtog ideen. Dengang var Sønderjylland tysk og derfor kom der også frivillige brandværn her. Traditionen blev også efter genforeningen i 1920 ført videre i hele det tidligere tyske område op til Kongeåen, det tidligere Sønderjyllands Amt, nu den sydlige del af Region Syddanmark. Der er i hele amtet 48 frivillige brandværn med i alt ca. 1200 aktive brandmænd. Herudover er der 4 stationer hvor mandskab er ansat af kommunen, men de har stadigvæk en hovedarbejdsplads på samme måde som os.

Formål :

§ 1 i vores normallov ( vedtægter ) lyder :

Rinkenæs frivillige Brandværn er en forening, hvis aktive medlemmer forpligter sig til at yde hjælp ved brand, forurening, trafikuheld og andre ulykker i henhold til aftale med Sønderborg Kommune.

Medlemmerne skal gennem uddannelse og øvelser, efter regler fastsat af Beredskabsstyrelsen, tilegne sig de nødvendige færdigheder så arbejdet kan udføres på bedste måde og med mindst mulig risiko for mandskabet.

I praksis betyder det at vi har en overenskomst med kommunen, som forpligter os til at varetage brandslukning, redning af tilskadekomne og forureningsbekæmpelse i vort område.

Desuden skal vi sørge for at vedligeholde vor uddannelse og vort materiel.

Arbejdsopgaver :

Vores primære arbejdsopgave er at slukke brande opstået i bygninger eller i det fri. Dertil er der efterhånden også kommet udkald til svære færdselsuheld med tilskadekomne personer, hvor vi skal sørge for at yde den førstehjælp vi kan indtil ambulancen kommer frem og undgå at der sker flere uheld, dirigere trafikken m.m.

Der er også mulighed for at blive kaldt ud til forureningsbekæmpelse på veje og i naturen, dog er det primært Gråsten frivillige Brandværn der tager sig af denne opgave, idet de har en bil specielt opbygget med alt udstyr der er behov for.

Vi har fået en klimatrailer med en stor pumpe som sammen med 2 andre brandværn skal hjælpe når der er oversvømmelser p.g.a. skybrud og andre hændelser.

Vores slukningsdistrikt er fra kommunegrænsen mod Aabenraa, til en linie i skoven mod Kværs og Tørsbøl og til Alnor med Flensborg Fjord som den sidste side af området. Der er ca. 900 husstande deriblandt en del landbrug samt mange marker o. lign.

Opbygning af brandværnet :

Brandværnet er opdelt i 3 afdelinger, hvoraf de 2 første er integreret.

  1. Kommandoen ( bestyrelsen )
  2. Brandmændene
  3. Brandværnsorkesteret

Brandværnsorkesteret hedder nu Rinkenæs Brassband og er en forening helt for sig selv, der især spiller til byfester og lign. De har fast øveaften hver torsdag i lokaler på brandstationen og vi er fælles om nogle arrangementer i løbet af året. Der er ingen pligt til at være medlem af begge foreninger.

Kommandoen er brandværnets øverste ledelse og består af 5 mand der skiftevis vælges på de årlige generalforsamlinger.

Brandkaptajnen leder brandværnet ved brand og øvelser.

Vicekaptajnen er dennes stedfortræder.

Kommandomedlem

Kassereren varetager brandværnets økonomi.

Sekretæren sørger for at der bliver ført protokol over beslutninger m.m. til vore møder.

Optagelse af nye medlemmer :

Enhver borger over 18 år der er bosiddende i vort slukningsdistrikt kan søge om optagelse i brandværnet. Det sker ved at kontakte brandkaptajnen og få udleveret et ansøgningsskema.

Derefter vil ansøgeren blive optaget på prøve i en periode på op til 6 mdr.

Økonomi :

Den store forskel på at være medlem af et sønderjysk frivilligt brandværn og f.eks. at være deltidsansat i et kommunalt brandvæsen er lønnen. Vi udfører alle opgaver uden at få nogen personlig indtægt for det udførte arbejde. Der bliver heller ikke udbetalt tabt arbejdsfortjeneste for evt. udkald i arbejdstiden.

Uddannelse :

Alle nye medlemmer skal gennemgå et 12 timers førstehjælpskursus og bestå et grundkursus på 74 timer. Kurset indeholder bl.a. en gennemgang af de forskellige typer materiel vi har til rådighed, samt anvendelsen af dette. Det efterfølgende kursus (funktionsuddannelsen) tager 148 timer, hvorefter der også skal bestås en prøve.

På kurset uddybes stoffet fra grundkurset, og der er flere nye ting herunder en røgdykkeruddannelse. Alle uddannelser er gratis og kurserne afholdes enkelte aftener og hver anden weekend. Grundkurset foregår fra september til december, enkelte aftener og hver anden lørdag og søndag. Funktionsuddannelsen foregår fra begyndelsen af januar til slutningen af maj, også nogle aftener og hver anden lørdag og søndag.

Denne uddannelse er den samme som brandmænd ansat ved Falck eller kommunale brandvæsener i det øvrige land får.

Tid :

Der er mange der fejlagtigt tror det at være brandmand kræver meget tid, men døm selv :

Der stilles krav om deltagelse i mindst 12 øvelser om året, vi plejer at arrangere ca. 17, hver øvelse varer ca. 3 timer. Der er normalt 3 – 4 uger mellem disse øvelser.

Der er selvfølgelig de opgaver vi bliver alarmeret til, de er vanskelige at sætte tal på, men i gennemsnit 18 – 20 udkald pr. år af ca. 1 times varighed.

Der er desuden mulighed for at deltage i andre aktiviteter, vi deltager hvert år i en Sønderjysk brandværnsmarch på 10 km, der er også forskellige fester, hvor også ledsager er inviteret.

Alarmering :

Når der opstår brand el. lign kalder befolkningen normalt alarmcentralen på 112.

Alarmcentralen kalder så brandværnet ud, vi har alle en personsøger (pipper) der bliver påvirket. Opkaldet kan dog også komme fra et antal automatiske alarmeringsanlæg placeret på forskellige virksomheder. Der kan også blive kaldt ud på vor gamle brandsirene der står på brandstationen, det sker dog kun når der er fejl på radioanlægget. Sammen med opkaldet kommer en kort beskrivelse af opgaven (f. eks. Brand villa/rækkehus og adressen). Derefter skal vi på

brandstationen for at få vores indsatsdragt m.m. og bilerne med til skadestedet.

Vi skal være kørt fra brandstationen med mindst 4 mand senest 5 min. efter alarmeringen. Typisk er vi kørt ca. 3 – 4 min. efter alarmeringen, (også om natten!). De øvrige brandmænd der kommer senere må så køre i deres egne biler for at komme frem til brandstedet.

Vi er for øjeblikket 10 aktive brandmænd, der døgnet rundt er til rådighed hvis der går ild i noget eller der sker et uheld. Vi kan sagtens bruge flere unge mennesker som medlemmer.

Alle brandmænd har kun brandværnet som hobby og har et arbejde at tage hensyn til. Ved udkald i arbejdstiden er det derfor nødvendigt at have lavet en aftale med arbejdsgiveren om brandmanden må køre til brand i arbejdstiden. Dette krver selvfølgelig at arbejdsstedet ligger så tæt på Rinkenæs at brandmanden kan nå at komme på brandstationen og brandstedet indenfor en rimelig tid.

Vi optager også medlemmer der ikke kan nå at komme til brand i løbet af dagen, de har jo også ferie og fri i løbet af året.

Se vore vedtægter her :

Vedtægter for Rinkenæs friv. Brandværn