Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/rinkenaes-brandvaern.dk/public_html/wp-content/themes/layerswp/core/helpers/post.php on line 59
Vedtægter – Rinkenæs Frivillige Brandværn
Close

Vedtægter

Normallov (Vedtægter) for Rinkenæs friv.
Brandværn

stiftet d. 18.3.1890

 • § 1
Formål
Rinkenæs frivillige Brandværn er en forening, hvis aktive
medlemmer forpligter sig til at yde hjælp ved brand, forurening, trafikuheld og andre ulykker i henhold til aftale med Sønderborg Kommune.
Medlemmerne skal gennem uddannelse og øvelser, efter regler fastsat af Beredskabsstyrelsen, tilegne sig de nødvendige færdigheder så
arbejdet kan udføres på bedste måde og med mindst mulig risiko for mandskabet.
Foreningen kan optage passive medlemmer. De passive medlemmer støtter foreningen med et kontingent, men er ellers ikke forpligtet
til tjeneste for foreningen. Medlemskabet løber kun for den betalte periode og fornyes kun ved ny indbetaling af kontingent.
Foreningens aktive medlemmer beslutter hvordan kontingent
fra passive medlemmer opkræves.

 • § 2
Optagelse af medlemmer
Enhver borger over 18 år, som er bosiddende i Rinkenæs friv.
Brandværns slukningsdistrikt, kan anmode kaptajnen om optagelse i det frivillige brandværn.
Unge der er fyldt 17 år kan optages men kan ikke køre med til udrykning før det fyldte 18. år.
Kommandoen beslutter om ansøgeren kan optages som medlem
på prøve i en periode på højst 6 mdr.
Inden prøvetidens udløb bestemmer værnets aktive medlemmer, ved afstemning med simpelt stemmeflertal, om optagelse kan finde sted.
Afstemningen kan foregå til et møde eller en øvelsesaften.
Hvis et medlem ønsker det skal afstemningen være skriftlig.
Skulle optagelsen blive afslået er kommandoen ikke
pligtig til at angive grunden.
Ved førstkommende generalforsamling efter optagelsen bliver det nye medlem, foran front, af kaptajnen ved håndslag, officielt optaget og forpligtet til at følge denne lovs bestemmelser.
Et eksemplar af normalloven udleveres til hver brandmand.
Anciennitet i brandværnet tæller fra datoen for optagelse som brandmand på prøve.
Orkesterets medlemmer behøver ikke at være optaget i brandværnet.
Brandmænd med en godkendt uddannelse, som er aktive i et
andet brandværn kan optages som gæstebrandmænd.
Skema udsendt fra Brand og Redning udfyldes.
Anciennitet optjenes kun i hjemmebrandværn.
 • § 3
Medlemmernes udtrædelse
Ønsker et medlem / gæstebrandmand at udtræde af
brandværnet skal skriftlig udmeldelse afleveres til kaptajnen.
Et anciennitetsbevis udstedes af kaptajnen såfremt det ønskes.
Ved anmodning om overflytning til et andet brandværn
udstedes et anciennitetsbevis af kaptajnen.
Hvis krævede uddannelser ikke bestås, udtræder medlemmet
straks.
Ved udtrædelse afleveres tøj og genstande, som tilhører værnet, til depotmesteren eller kaptajnen.
 • § 4
Værnets inddeling
Rinkenæs frivillige Brandværn består af :
1. Brandmændene
2. Kommandoen
3. Et musikkorps
 • § 5
Kommandoen består af
Brandkaptajn (formand)
Vicekaptajn (næstformand)
Kasserer
Sekretær
Kommandomedlem (bestyrelsesmedlem)
 
Brandværnet
ledes ved indsats og øvelser af en holdleder
 • § 6
Kommandoens pligter
Lede mandskabet og have ansvar for udstyrets tilstand.
Fastlægge tidspunkt og indhold i årets øvelser efter oplæg fra Beredskabsstyrelsen.
At bedømme klager.
Kommandoen skal være tilstede ved øvelser, instruktioner
og forsamlinger.
Der føres kontrol med udeblevnes navne.
Det er vicekaptajnens pligt at kontrollere om uniformsreglement er overholdt, samt at overtage kaptajnens pligter under dennes fravær.
Kassereren fører regnskab over alle indtægter og udgifter og udarbejder årsregnskab senest d. 1.marts.
Sekretæren fører protokol m.v.
Kommandoen fastsætter kontingent for passive medlemmer.
Foreningen tegnes ved underskrift af brandkaptajnen, dog
ved køb, salg eller pantning af fast ejendom samt optagelse af lån, af den samlede kommando.
Kassereren har fuldmagt til at foretage transaktioner på brandværnets bankkonti.
 • § 7
Kaptajnens pligter
At indkalde til og lede kommandomøderne.
At holde mandskab orienteret.
At føre lister over og overvåge materiellets
vedligeholdelse.
At repræsentere brandværnet overfor kommunen og andre
myndigheder.
At deltage i æresretten.
 • § 8
Medlemmernes pligter
Straks at møde til indsats når udkald modtages via bipper
eller telefon.
Mindst at deltage i det foreskrevne antal årlige øvelser.
At medvirke til at indsats og øvelser foregår på forsvarlig vis.
At medvirke ved planlægning af de enkelte øvelser  for mandskabet efter oplæg fra kommandoen og holdlederen.
At efterkomme enhver under tjenesten given ordre fra
kaptajn, vicekaptajn eller holdleder.
At gennemføre og bestå de i beredskabsloven krævede
uddannelser og deltage i relevante kurser.
Til øvelser og indsats at møde i indsatsdragt og hjelm og
til andre formål at møde i uniform eller anden befalet påklædning.
Er et medlem forhindret i at møde til en øvelse skal vedkommende melde afbud til kaptajn eller vicekaptajn.
Udenfor tjenesten må uniformen kun bæres efter kaptajnens
særlige tilladelse.
Orkesteret bærer uniform efter egne retningslinjer.

Udvalgenes funktioner :
Fanesektion består af fanebærer og 2 fanevagter. De skal føre fanen
ved faste arrangementer i brandværnet, f. eks. ved udmarch, ved
kammeraters begravelse og ved arrangementer hvor det aftales at fanen skal medbringes.
Delegeret repræsenterer brandværnet ved Sønderjysk stævne.
Bilags-kontrollanterne skal revidere brandværnets regnskab inden det forelægges for generalforsamlingen.
 • § 9
Depotmesterens pligter
Sørge for vedligeholdelse af køretøjer,
brandslukningsmateriellet, uniformsdepot og andet udstyr.
Omgående gøre anmeldelse til kaptajnen over eventuelle
mangler og fejl.
Depotmesteren udfører sit arbejde i samarbejde med
depotmedhjælper.
 • § 10
Generalforsamling
Afholdes een gang årligt i marts måned, tæt på
stiftelsesdagen.
Enhver ordinær generalforsamling indkaldes af kommandoen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker skriftligt og med angivelse af dagsorden.
Ethvert medlem har ret til at stille forslag til
generalforsamlingen, dog skal dette ske skriftligt og mindst 8 dage før generalforsamlingen. Forslaget stiles til kaptajnen, således at forslag kan behandles af kommandoen før generalforsamlingen.
Kommandoen vælges ved skriftligt forslag og skriftligt
afstemning.
Kun medlemmer med mindst 4 års anciennitet i brandværnet kan vælges som kasserer.
Udvalgsposter besættes ved mundtligt forslag og
afstemning. Hvis et medlem ønsker det skal afstemningen være skriftlig.
Kommandoen samt udvalgsposter vælges for en 2 – årig
periode, med halvdelen på valg hvert år.
Afgår et udvalgsmedlem i valgperioden udpeges et medlem
ved et medlemsmøde. Afgår et kommandomedlem i valgperioden indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen.
Æresmedlemmer kan ikke modtage valg.
Orkestrets kontaktmand til brandværnet udpeges af
orkestret.
Stemmeret er lige for alle aktive medlemmer og der kan
kun stemmes personligt og ikke ved fuldmagt. Ethvert medlem har een stemme.
Beslutning afgøres ved simpelt flertal.
Gæstebrandmænd har ikke stemmeret,
men har ret til at udtale sig.

 

For at være beslutningsdygtig kræves 2/3 af medlemmernes
tilstedeværelse. Ved beregning rundes der ned til helt tal.
Skulle forsamlingen ikke være beslutningsdygtig, indkaldes i løbet af 8 dage til et nyt møde, som så er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af kommandoen.
Såfremt 1/3 af medlemmerne indsender et motiveret
andragende til kaptajnen om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, er kommandoen forpligtet til, i løbet af 8 dage at indkalde til en sådan.
Forsamlingen er beslutningsdygtig når 2/3 af medlemmerne
er tilstede.
Ved beregning rundes der ned til helt tal.
Skulle forsamlingen ikke være beslutningsdygtig, indkaldes i løbet af 8 dage til et nyt møde, som så er beslutningsdygtig uanset
de fremmødtes antal.

Dagsorden:
1: Mødets åbning og valg af dirigent.
2: Beretning ved kaptajnen.
3: Optagelse af nye medlemmer og uddeling af hæderstegn.
4: Regnskabsaflæggelse ved kassereren.

5: Valg af kommando. Efter tur afgår ….

 

Lige år

Ulige år

Kaptajn

Vicekaptajn

Sekretær

Kasserer

 

Kommandomedlem

 

6. Valg af udvalgsposter.

Lige år

Ulige år

Bilagskontrollant

Bilagskontrollant

Depotmedhjælper

Depotmester

Fanebærer

 

Fanevagt 1

Fanevagt 2

Delegeret

 

Festudvalg – 2 medlemmer

Festudvalg – 2 medlemmer

Æresret – 1 + 2 medlemmer

Æresret – 1 + 1 medlem

7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.
 • § 11
Festudvalgets virke

Festudvalget har til opgave at arrangere alle fester, udflugter og andre arrangementer, som medlemmerne ønsker, eller som protokollen
foreskriver. Festudvalget vælges for 2 år ad gangen, på den årlige
generalforsamling under pkt. 6  ” Valg af udvalgsposter “, og besår af
4 medlemmer, hvoraf de 2 er på valg hvert år. Enhver af værnets
medlemmer kan vælges (dog maks. 1 fra kommandoen).

Efter valget skal festudvalget konstituere sig med en formand og en stedfortræder for denne. Formandens pligter er at sammenkalde og
lede møderne, samt aflevere beretningen og regnskab over afholdte fester m.m. til det efterfølgende møde.
Udvalgsmedlemmerne skal være villige til at modtage forslag fra forsamlingen. Ved større arrangementer er festudvalget berettiget
til at tilkalde hjælp fra værnets øvrige medlemmer.
Ønsker et festudvalgsmedlem ikke genvalg efter en 2 års periode i udvalget, kan han ikke blive opstillet til valg før om 2 år.

 • § 12
Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan udnævnes efter mindst 25 års tjeneste,
ved almindeligt medlemsmøde med simpelt stemmeflertal.
Endvidere kan kommando udnævne æresmedlemmer, såfremt
særlige forhold gør sig gældende.
Æresmedlemmer kan efter eget ønske beholde uniformen og
er underlagt uniformsreglement.
 • § 13
Æresretten

 

Har til opgave at afgøre eventuelle stridigheder som skulle opstå i værnet, både udadtil og indadtil. Æresretten består af 5 medlemmer,
2 fra kommandoen og 3 fra værnet. Æresretten vælges for 2 år af
gangen, med henholdsvis 2 medlemmer (1+1) og 3 medlemmer (1+2) på årets generalforsamling.
Kaptajnen er fast medlem af æresretten uden stemmeret. Dog har han til enhver tid ret til at fremføre sin mening.

Afgår et medlem i valgperioden, eller er et medlem indblandet i sagen der skal behandles, udpeges et medlem ved et medlemsmøde før
æresretten skal samles.

 • § 14

        Ændring af Normalloven (vedtægterne)

Kan kun ske ved ordinær generalforsamling, og kræver 2/3
af de tilstedeværende medlemmers flertal.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig kan ændringerne behandles på den ekstraordinære generalforsamling. Der kræves simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende.
Forslag til ændringer i normalloven skal være forelagt
til drøftelse ved et medlemsmøde før generalforsamlingen.
 • § 15
Opløsning af det frivillige brandværn
Stk. 1
Brandværnet kan kun beslutte en opløsning på en ordinær generalforsamling. Der kræves 2/3 flertal blandt de
fremmødte. Ved beregning rundes der ned til helt tal.
Beslutningen skal bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling med alm. stemmeflertal.
På den ordinære generalforsamling bestemmes over anvendelse af brandværnets kassebeholdninger.
Opløsning kan dog først træde i kraft 6 måneder efter beslutningen er vedtaget.
Straks efter at beslutningen er endeligt vedtaget skal kommandoen give meddelelse til byrådet.

Stk. 2

Opsiger Sønderborg Kommunen slukningsaftalen med brandværnet indkalder kaptajnen straks til ekstraordinær
generalforsamling hvor beslutning om brandværnets fremtidige virke og anvendelse af kassebeholdning vedtages.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen på
Rinkenæs Brandstation den 23.3.2019

Kommandoen

Jonny Hansen    

   

Günther Hartmann

Kaptajn

 

Vicekaptajn

Kim Hansen

Jesper Jensen

Michael Jensen

Kommandomedlem

Sekretær

Kasserer